Skip to main content

Welkom in Spoorzone Beverwijk, dé plek waar wonen en werken samenkomen in een stoere en duurzame omgeving.

Het gebied rond station Beverwijk verandert de komende 25 jaar. Er komen woningen bij en het wordt groener. Hier woon en werk je straks op een gezellige plek in IJmond-Noord!

Programmamanager Maarten ter Horst over Spoorzone

Bekijk de video

Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Kansen voor de Spoorzone Beverwijk

De ontwikkeling van het Spoorzonegebied is één van de speerpunten in Beverwijk voor de komende 25 jaar. De Spoorzone ligt tussen de A9 en het centrum van Beverwijk en strekt zich uit van het Aagtenpark tot het Wijkeroogpark. Dit gebied wordt de komende 25 jaar ontwikkeld tot een stoer, duurzaam en prettig leefgebied, waar gewoond en gewerkt wordt, met voldoende voorzieningen én dat onlosmakelijk deel uitmaakt van het centrum van Beverwijk.

In de Spoorzone Beverwijk staan duurzaamheid en leefbaarheid voorop. Bij het inrichten van de openbare ruimte is aandacht voor groen en water en wordt voldoende ruimte gemaakt voor voetgangers en fietsers. Hier ga je straks niet alleen naartoe met de auto voor je dagelijkse boodschappen, maar je komt er ook om te wandelen in het park, lekker uit eten te gaan in één van de restaurants of om een filmpje te pakken in de bioscoop. Kortom, de Spoorzone Beverwijk wordt dé plek waar jij wilt zijn!

10000
Woningen
5000
Extra Arbeidsplaatsen

Zones

Spoorzone bestaat uit twee zones: de Stadskant aan de westzijde van het spoor en A22 en de Business Dockszijde, ten oosten daarvan. Binnen deze zones onderscheiden we een aantal deelgebieden, met ieder hun eigen opgaven en deelprojecten. Spoorzone wordt modulair ontwikkeld, wat inhoudt dat ieder deelgebied zelfstandig ontwikkeld kan worden, zonder daarbij de samenhang op het grote geheel uit het oog te verliezen. Klik op de kaart voor meer informatie over de twee zones en de deelgebieden en deelprojecten daarbinnen.

Wijckerpoort Ankie's Hoeve Stationsplein Meerplein Marlo en De Brink Parallelweg Wijkermeerweg Noord Bazaargebied Business Docks

Ambitie Spoorzone

Het college beschouwt de ontwikkeling van het Spoorzonegebied als speerpunt voor de komende periode. Daarom heeft een aantal externe bureaus een verkenning uitgevoerd naar de kansen en mogelijkheden om de ambitie voor dit gebied waar te maken:

Het realiseren van een stoer, duurzaam en prettig leefbaar gebied, waar gewoond en gewerkt wordt met voldoende voorzieningen én dat onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van het centrum van Beverwijk.
Bij deze ambitie horen onderstaande doelstellingen:

 • Verbetering van de leefomgeving, zodat het fijn wonen, werken en verblijven is.
 • Economisch vitaler maken door in te zetten op hoogwaardige maak- en onderhoudsindustrie, haven gerelateerde ondernemingen, ‘slimme’ start-ups en grow-ups, een innovatief distributiecluster, detailhandel in het centrum, grootschalige detailhandel op de Parallelweg en een toekomstbestendige Beverwijkse Bazaar.
 • Onderwijs beter laten aansluiten op de werkgelegenheid in de regio.
 • Een gemengd gebied creëren, waar naast het werken en winkelen ook wonen en de daarbij behorende voorzieningen worden toegevoegd. Het werken wordt nadrukkelijk niet vervangen door het wonen. Ingezet wordt op het toevoegen van 5.000 extra arbeidsplaatsen.
 • Infrastructuur en verkeerstromen verbeteren: goede alternatieven bieden voor het vele doorgaande verkeer in het gebied; een betere OV-ontsluiting met name aan de oostzijde van de A22; autoluw(er) maken van de nieuwbouw ontwikkelingen om het autogebruik te beperken; binnen de Spoorzone het langzaamaan verkeer beter faciliteren.
 • Op termijn realiseren van een zelfstandig functionerende zeehaven.
 • Verduurzamen van het gebied en het vastgoed: klimaatadaptatie, energietransitie en circulariteit krijgen een prominente plek in de plannen.
 • Vergroening van het gebied: om te voldoen aan de opgaven van klimaatadaptatie, leefbaarheid en identiteit.
 • Entrees naar de stad en het gebied aantrekkelijker maken.
 • Organisatiegraad van de ondernemers vergroten door uitbreiding taken en verantwoordelijkheden van Stichting Beverwijk Business Docks.

Wonen en Werken

Beverwijk wil 10.000 woningen en 5.000 extra arbeidsplaatsen in de Spoorzone realiseren, in een periode van 25 jaar. Zonder daarvoor natuurgebied of open landschap op te offeren. Beverwijk voorziet hiermee in de grote behoefte aan woningen, waarbij wordt gelet op de kwaliteit van de leefomgeving. Mensen moeten straks in de Spoorzone op een prettige, veilige en gezonde manier kunnen wonen en werken.

Minder verkeer

Voor een aantrekkelijk woon- en werkgebied is het nodig om het doorgaand verkeer door het gebied te beperken. Daarvoor moet er een nieuwe verbinding aan de zuidkant van de Spoorzone komen, een extra aansluiting op de A22 aan de noordkant en de Viaductweg afgesloten worden voor autoverkeer. Zo kan het doorgaand verkeer om het ontwikkelgebied heen rijden. De vele nieuwe bewoners zorgen ook voor extra verkeer binnen de stad. Een goede oplossing daarvoor, vraagt nog om verder onderzoek. Voor fietsers en voetgangers zijn vooral betere verbindingen naar het station en het centrum van Beverwijk van belang.

Meer groen en water

De Spoorzone moet niet alleen een aantrekkelijk en leefbaar gebied worden, we willen het ook klimaatbestendig maken. Daarvoor is er veel extra groen en water nodig. Dit extra groen moet de omliggende groengebieden beter verbinden met de stad en met elkaar. De Parallelweg kan de groene loper worden die het Aagtenpark en het Wijkeroogpark met elkaar verbindt. Ook kan de ruimte tussen het spoor en de A22 in een park veranderen, dat de omliggende gebieden met elkaar verbindt. Bijvoorbeeld door een nieuwe ingang van het NS station vanaf de Parallelweg. Meer water in het gebied leidt tot een verbetering van de waterstructuur en zorgt voor een prettiger leefklimaat.

Meedenken?

Bij het uitwerken van de ambitie voor de Spoorzone gaat de gemeente in gesprek met bewoners en ondernemers. Ze nodigt iedereen uit om mee te denken en te doen en organiseert daar veel activiteiten voor. Wil je niets missen van de ontwikkelingen in de Spoorzone?

 • Hou dan deze website in de gaten. Op de homepage onder Nieuws vind je de laatste actualiteiten en ook waar en wanneer wij aanwezig zijn met participatiebijeenkomsten en activiteiten in het gebied waar je aan mee kunt doen.
 • Je kunt je ook abonneren op de digitale nieuwsbrief die 4 keer per jaar verschijnt.
 • Hou onze social media in de gaten (Instagram, Facebook, Linkedin)
 • Direct contact? Wij zijn te vinden op de dinsdagmiddag van 12:00-17:00 uur in het informatiecentrum Spoorzone in de ruimte aan de voorkant van het NS station Beverwijk en op de donderdagmiddag 12:00-17:00 uur in het informatiecentrum Ankie’s Hoeve in het wikkelhuis aan de Halve Maan

Persberichten

Al het nieuws op één plek, de persberichten zijn voortaan te vinden op de nieuwspagina onder het kopje persberichten.

Folder Spoorzone

In deze folder lees je over de mijlpalen in de Spoorzone ontwikkeling en welke besluiten hieraan vooraf zijn gegaan.
Download de folder

Verkenning Spoorzone 2020

De Verkenning uit 2020 gaat over de potentie van het gebied. Het geeft antwoord op vragen als: wat is er mogelijk en wat moet daarvoor gedaan worden? Wat kunnen we meteen oppakken, wat gaan we tijdelijk op gang brengen en wat moeten we nog verder onderzoeken? De Verkenning is in april 2021 door de gemeenteraad omarmd als een goede basis voor verdere planuitwerking. Ga naar de Verkenning

Kansenkaart Stationsgebied 2021

In 2021 zijn de eerste concrete stappen gezet aan de stadskant van de Spoorzone, in het Stationsgebied. Dit loopt van Ankie’s Hoeve tot en met het Marlo terrein en de Brink. In een uitgebreid participatietraject zijn kansen, meningen en ideeën opgehaald van Beverwijkers, oud en jong. Het resultaat is een Kansenkaart voor het Stationsgebied. Het laat de kansen zien voor het programma, de openbare ruimte en mobiliteit.

Terugblik participatie stationsgebied 2021

Via (straat)interviews, keukentafelgesprekken, bijeenkomsten en enquêtes hebben bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden in 2021 hun wensen over de toekomst van het Stationsgebied kunnen uitspreken. Beverwijkers van jong tot oud deden enthousiast mee. Live, online, in het stadhuis, in het Kennemertheater en in gesprekken aan de keukentafel.

Bekijk hier de terugblik en de kansenkaart voor het stationsgebied

Ontwikkelstrategie Spoorzone 2022

De Ontwikkelstrategie voor de Spoorzone uit 2022 laat zien hoe we de ambitie en doelstellingen voor het gebied waar kunnen maken. Het brengt structuur in de plannen voor de korte en (middel)lange termijn en legt zo een stevige basis voor de toekomst. De Ontwikkelstrategie is in februari 2022 vastgesteld in de gemeenteraad.

Bekijk hier het nieuwsbericht of download rechtstreeks de ontwikkelstrategie.

Stedenbouwkundige visie Stadskant Spoorzone 2023

Voor het gebied aan de stadskant van de Spoorzone heeft de gemeente Beverwijk een stedenbouwkundige visie opgesteld. De visie laat toekomstbeelden zien voor de Stadskant van de Spoorzone. En het beschrijft hoe de inrichting van de ontwikkellocaties Ankie’s Hoeve aan de Halve Maan, het Stationsplein, het Meerplein, Marlo en de Brink eruit kan komen te zien. Het gaat dan om zaken als wonen en voorzieningen, groen en water, en parkeren.

Bekijk hem hier.

En lees de resultaten van de participatie in de nota van beantwoording