Skip to main content

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat wij gestart zijn met de planvorming in het Stationsgebied Beverwijk. Ter herinnering: het Stationsgebied bestaat uit de locaties Ankie’s Hoeve, Wijckerpoort, Station e.o., Meerplein en Noordoosten (Marlo en de Brink). Op deze locaties vindt ontwikkeling plaats (Marlo) of gaat ontwikkeling plaatsvinden.

In afgelopen periode hebben wij veel gesprekken gevoerd met de bewoners en ondernemers van het Stationsgebied. Die gesprekken zijn nodig om te weten wat er speelt in de stad: wat gaat er goed, wat gaat er niet goed, hoe bewegen zij het liefst, wat mist er en is het wenselijk om woningen en voorzieningen toe te voegen. Daarvoor hebben tal van activiteiten plaatsgevonden zoals, straatgesprekken, rondwandeling gemeenteraad, interviews, thematafelbijeenkomst, expertmeeting gemeenteraad. Uit die gesprekken blijkt dat bewoners en ondernemers over het algemeen positief zijn over het toevoegen van wonen en voorzieningen aan het Stationsgebied. Maar men is ook van mening dat niet alles volgebouwd moet worden, er moet ruimte blijven voor groen, goede fietsverbindingen en parkeervoorzieningen. Ook in december gaat de gemeente nog in gesprek met een aantal doelgroepen om informatie op te halen voor de ontwikkeling van het Stationsgebied.

De uitkomst van de gesprekken komen terug op een kansenkaart met de thema’s: programma, openbare ruimte en mobiliteit. De kansenkaart wordt vastgesteld door het college van burgemeester & wethouders, naar verwachting eind januari 2022. Dan start de fase waarin het stedenbouwkundig plan wordt opgesteld. In de eerste fase (kansenkaart) ging het om ideeën en wensen verzamelen om te komen tot de kansenkaart. Nu volgt de fase (stedenbouwkundig plan) waarbij de ideeën worden getoetst en breed gecommuniceerd wordt welke ideeën al dan niet worden opgenomen in het stedenbouwkundig plan en waarom. Daarvoor zal overleg met marktpartijen en (milieu/verkeers)onderzoek plaatsvinden. Als het stedenbouwkundig plan in concept gereed is zal daarover inspraak plaatsvinden.

Ook de planvorming van Ankie’s Hoeve loopt mee in de participatie rond het Stationsgebied. SBB en de gemeente hebben een intentieovereenkomst om de haalbaarheid van woningen op Ankie’s Hoeve te onderzoeken. Op dit moment wordt divers milieuonderzoek uitgevoerd in opdracht van SBB. Dat is nodig om de programmatische en de ruimtelijke uitgangspunten te kunnen bepalen. Zodra de uitkomsten van de onderzoeken gereed zijn kan (verder) worden ontworpen aan de stedenbouwkundige invulling van Ankie’s Hoeve en gewerkt worden aan de (financiële) voorwaarden voor grondverkoop. Pas als beiden gereed zijn wordt een voorstel voor besluit over één op één grondverkoop voorbereid, naar verwachting 1e kwartaal 2022. Vanaf januari 2022 zal gestart worden met placemaking door het plaatsen van een tijdelijk gebouw, voor bijvoorbeeld bijeenkomsten over Ankie’s Hoeve.

Houdt u deze website goed in de gaten. Zo blijft u altijd op de hoogte. Ook via onze LinkedIn pagina communiceren we over het Stationsgebied en over de ontwikkelingen in de Spoorzone, net als in de Beverwijker.