Skip to main content

Een van de doelstellingen van het gebiedsprogramma Spoorzone is om het gebied te verduurzamen. Daarmee willen we onder andere invulling geven aan  het Klimaatakkoord. Daarin is vastgelegd dat Nederland in 2030 bijna de helft minder broeikasgassen wil uitstoten dan in 1990. Een van de onderdelen hierin op het gebied van mobiliteit is een snelle transitie naar elektrisch vervoer. Hier draagt de MRA-Elektrisch, een samenwerkingsverband van overheden in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht, aan bij. Doel is het elektrisch rijden in deze regio te stimuleren.

Naast het creëren van een netwerk met publieke oplaadpunten wordt ook ingezet op laadinfrastructuur gericht op bedrijven. Zo start er ook een project op het bedrijventerrein Beverwijk Business Docks Wijckermeer in de Spoorzone Beverwijk met het doel te onderzoeken welke vorm van laden het best past bij de verschillende bedrijven. De laadpalen kunnen in de openbare ruimte worden aangelegd maar ook op privéterrein van ondernemers. Zo kan worden voorzien in verschillende laadbehoeftes van verschillende voertuigen.

De MRA-E is voor dit project een samenwerking aangegaan met de gemeente Beverwijk, de ondernemers op het bedrijventerrein, de stichting Business Docks en de netbeheerder. Het project wordt als een proef gezien binnen de MRA-regio zodat het bij succes kan worden opgeschaald naar meer bedrijventerreinen.

Al direct bij aanvang van het project worden vijf publieke laadpalen aangeboden die naar eigen inzicht mogen worden verdeeld over het bedrijventerrein. Nu de eerste stap is gezet met het opzetten van een samenwerking, gaan partijen bekijken wat de laadbehoefte die de ondernemers hebben en welke ambitie zij hebben voor de toekomst. Daarna wordt een ontwerp met daarin de locaties uitgewerkt en gerealiseerd. Dit alles in 2023.