Skip to main content

Tot 8 januari 2024 liggen de Omgevingsvisie Beverwijk en de Omgevingseffectrapportage (OER) ter inzage. Twee belangrijke beleidsdocumenten voor de ontwikkeling van project Spoorzone Beverwijk.

In de Omgevingsvisie staan de ambities voor de toekomst van de gemeente. De OER onderzoekt of deze ambities haalbaar zijn en wat de effecten zijn op de leefomgeving. Op beide stukken kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen. Bekijk en download hier de Omgevingsvisie en de OER (integrale versie) en hier een publieksvriendelijke versie van beide documenten.

Met een zienswijze kunt u aangeven of de gemeente zaken of belangen over het hoofd ziet. Ook kunt u suggesties geven voor andere integrale oplossingen. Gebruik hiervoor bij voorkeur het zienswijze-formulier.

Verplicht onderdeel van Omgevingswet

In januari 2024 gaat de nieuwe Omgevingswet in. Het doel van deze wet is meer snelheid, flexibiliteit en samenhang bij ruimtelijke ontwikkelingen. De Omgevingsvisie en de OER zijn een verplicht maar ook belangrijk onderdeel van de Omgevingswet.

De Omgevingsvisie is een beleidsdocument waar de gemeente zich aan moet houden. Hij vormt de basis voor het omgevingsplan, dat voor iedereen juridisch bindend is. De Omgevingseffectrapportage (OER) ondersteunt de besluitvorming rondom de Omgevingsvisie. Dit document beoordeelt in hoeverre de beschreven ambities haalbaar zijn en geeft aanbevelingen voor versterking van volgende ontwikkelingen en het omgevingsplan.

Keuzes voor Beverwijkse leefomgeving

Beverwijk wil een volwaardige en aangename gemeente zijn om in te wonen, werken en leven. Samen met inwoners, ondernemers en ketenpartners zijn de ambities voor de gemeente opgehaald. Dit heeft geresulteerd in zeven ‘welvaartsversnellers’ die zich laten vertalen in beleid, programma’s, projecten en afspraken met partners.

De omgevingsvisie geeft zowel een beschrijving van de fysieke leefomgeving als van de Beverwijkse opgaven. Het gaat daarbij om belangrijke thema’s als wonen, cultureel erfgoed, landschap, natuur, (energie-) infrastructuur, ruimtelijke ordening, economie, gezondheid, duurzaamheid, milieu, water en sociale en culture infrastructuur of voorzieningen. Ook geeft de visie per gebied een meer specifieke ontwikkelrichting. Zo heeft het centrum andere accenten dan de woonwijken of bedrijventerrein Business Docks.

Wat gebeurt er met alle zienswijzen?

Na afloop van de terinzagelegging verwerkt de gemeente alle zienswijzen en adviezen in een nota van zienswijzen. Uiteindelijk gaan alle stukken ter vaststelling naar de gemeenteraad. Bezwaar maken op de Omgevingsvisie en de OER is niet mogelijk. Dit komt omdat de Omgevingsvisie alleen bindend is voor de gemeente.