Skip to main content

Het Rijk trekt 50 miljoen euro uit voor investeringen in het Noordzeekanaalgebied (NZKG). Dit deel van de ’Netten op Zee’-gelden worden besteed aan verschillende projecten in de IJmond, zoals de tweede Velserpont, het geluidsluwer maken van de A22 en revitalisering van de haven in Beverwijk.

De partners in het NZKG hebben een Regioplan opgesteld met projecten en plannen waarin gaat worden geïnvesteerd. Ook is een eerste financiële verdeelsleutel gemaakt. Op 28 mei hebben de colleges van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Velsen, Haarlemmermeer, Amsterdam en Zaanstad en de provincie Noord-Holland het Regioplan vastgesteld.

Impuls voor de regio

In totaal stelt het Rijk een budget van 500 miljoen euro beschikbaar voor locaties waar energie uit wind op de Noordzee aanlandt op het vasteland. Het NZKG is een van deze vijf aanlandlocaties in Nederland. De 50 miljoen euro aan gebiedsinvesteringen is een extra impuls voor de regio. Het staat los van de kosten voor realisatie en (wettelijke) compensatie die van toepassing zijn op de energie-infrastructurele projecten.

Vier thema’s

De gebiedsinvestering ’Netten op Zee’ moet bijdragen aan een of meer van onderstaande vier thema’s:

  1. Behoud en versterken van de natuur. Waaronder specifiek het vergroten van het waterbergend vermogen en het herstellen van de biodiversiteit.
  2. Verbeteren van de fysieke leefomgeving. Zoals het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving en het inzetten op stedelijke vernieuwing, met name in naoorlogse wijken.
  3. Versterken van de regionale economie. Maatregelen die de regionale economie verduurzamen, vernieuwen en versterken om nieuwe en toekomstbestendige bedrijvigheid en banen te kunnen creëren.
  4. Versnellen en toepassen van de (duurzame) energietransitie. Maatregelen die de energietransitie versnellen en tot lokale toepassingen leiden, waarbij er een directe relatie is met de Regionale Energie Strategieën (RES).

Investeringen in Beverwijk

Gemeente Beverwijk heeft aandacht gevraagd voor de bijzondere positie van de IJmond binnen het NZKG. De impact van de aanlandingen is in de IJmond het grootst. Dat rechtvaardigt dat het leeuwendeel van de geplande investeringen hier een plek krijgt. Dit heeft geresulteerd in verschillende plannen en projecten waarin onze gemeente direct of als projectpartner betrokken is. Zo vallen binnen het programma Spoorzone de projecten voor herstel en ontwikkeling van zeehaven De Pijp en het plaatsen van dubbellaags Zoab op de A22. Verder hebben wij profijt van twee projecten die zijn ingebracht door de andere IJmond-gemeenten: de aanschaf van de tweede pont in Velsen en budget voor extra verduurzamingsmaatregelen voor het gezamenlijke zwembad in Heemskerk.

Twee tranches

Het totale budget van deze ’Netten op Zee’-regeling bedraagt 500 miljoen euro verdeeld over twee tranches in de komende vijf a tien jaar. Het NZKG kan voor de beide tranches samen grofweg rekenen op een totaalbedrag van 100 miljoen euro. Een nadere uitwerking van de tweede tranche volgt nog.