Skip to main content

Het college van B&W heeft op 16 april een voorstel naar de Beverwijkse gemeenteraad gestuurd, waarin het een alternatieve AZC-locatie aan de Parallelweg voorstelt. Op deze plek kan de gemeente onderdak bieden aan het totale aantal asielzoekers dat Beverwijk moet opvangen. Ook vraagt het college de raad om akkoord te gaan met de mogelijkheid van opvang op een schip.

Het schip moet voor de korte termijn een oplossing bieden om aan de vraag van het Rijk te voldoen. Met de komst van de Spreidingswet heeft Beverwijk de opgave om 207 asielzoekers op te vangen. Het college vindt het onwenselijk op twee locaties een AZC in te richten en vraagt de raad daarom het maximum van 100 asielzoekers op een locatie los te laten.

Nieuwe locatie AZC

Vorig jaar heeft de gemeenteraad besloten dat in een AZC op de keuzelocatie Westerhoutweg 2b maximaal 100 asielzoekers opgevangen mogen worden. Gezien de ophoging door het Rijk van het aantal op te vangen asielzoekers naar 207, moesten we op zoek naar een tweede locatie. Een geschikte locatie is gevonden in het havengebied aan de Parallelweg 43 A/B.

Het college acht het om diverse redenen niet wenselijk dat op twee locaties in onze gemeente een AZC wordt ingericht. Daarom stelt het college de raad voor om het maximale aantal asielzoekers op één locatie te verhogen naar 207.

Vanwege de aanleg van het waterstofnetwerk en de mogelijke beperkingen die dat met zich meebrengt op de locatie Westerhoutweg, heeft het college de voorkeur voor de locatie aan de Parallelweg. De verwachting van het COA is dat dit AZC in de tweede helft van 2025 operationeel kan zijn.

Tijdelijke opvang asielzoekers op schip

De inwerkingtreding van de Spreidingswet per 1 februari 2024 betekent dat gemeenten gevraagd wordt al in 2024 hun opgave voor opvang asielzoekers te realiseren. Dat is geen verplichting. Een AZC kan in Beverwijk pas in de 2e helft van 2025 operationeel zijn. Daarom is gezocht naar een tussentijdse oplossing. Om die reden is de optie van een asielschip in de Beverwijkse haven bekeken. Uit een onderzoek naar de haalbaarheid van het afmeren van een asielschip in de haven van Beverwijk, blijkt dat het technisch mogelijk is om dat te realiseren. De juridische haalbaarheid van het schip komt aan de orde als de vergunning hiervoor wordt aangevraagd.

Het college stelt de raad nu voor om in principe in te stemmen met het tijdelijk opvangen van 207 asielzoekers op een schip dat wordt afgemeerd in de haven van Beverwijk. Deze voorziening sluit zodra het AZC in Beverwijk in gebruik wordt genomen.

Voorkeursalternatief tracé waterstofnetwerk

Hynetwork, een dochteronderneming van Gasunie, wil in het Noordzeekanaalgebied een nieuw waterstofnetwerk aanleggen. Dat netwerk bestaat uit buisleidingen voor het vervoer van waterstof. Eén van de projecten die in dat kader worden uitgevoerd, vormt de aansluiting van Tata Steel op het waterstofnetwerk. Van de vier voorkeursvarianten voor de aanleg van de leidingen doorkruisen er drie het perceel Westerhoutweg 2b. Dit brengt verschillende beperkingen bovengronds met zich mee, omdat direct boven de leiding geen bebouwing mag plaatsvinden. Vooruitlopend op de besluitvorming over het tracé geeft het college de voorkeur aan een andere locatie voor een AZC.

Het Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied loopt van het industriegebied in de IJmond tot het Westpoort industriegebied in de Amsterdamse haven.