Deelgebieden

De Spoorzone kent vijf deelgebieden, met ieder zijn eigen opgaven en deelprojecten. Zo kunnen we klein beginnen en stapje voor stapje aan de slag gaan: per deelgebied en per project, zonder daarbij de samenhang op het grote geheel uit het oog te verliezen.

Bekijk de deelgebieden

Beverwijk Noord-Oost

Dit deel van de Spoorzone bestaat uit het Marloterrein, De Brink e.o. en De Oever/Graaf Florislaan. Het Marloterrein is eigendom van Dreef Beheer. Deze partij vernieuwt momenteel het winkelgebied en parkeren, maar heeft ook plannen voor het toevoegen van appartementen. Daarmee transformeert het Marloterrein van mono-functioneel (winkels en parkeren) uiteindelijk naar een  gemengd gebruik gebied (winkels, parkeren, wonen). Aan De Brink worden op dit moment reeds woningen en appartementen ontwikkeld, voornamelijk organisch door verschillende private vastgoedeigenaren. Dit bedrijfsterrein transformeert daarmee ook deels naar gemengd gebruik. Het speelterrein De Oever heeft de potentie om ontwikkeld te worden tot woongebied. Ook is er ruimte voor bijvoorbeeld maatschappelijke functies in de plinten op de begane grond.

Stationsgebied

Als entree van Beverwijk liggen er in het Stationsgebied veel kansen voor woningbouw en voorzieningen. Het ligt in de rede om in dit deelgebied nu door te pakken en stappen te zetten naar ontwikkeling. Gegadigden zijn er volop voor ontwikkeling van Ankie’s Hoeve en Meerplein. Ook NS en ProRail willen graag op Wijckerpoort stappen zetten voor de realisatie van een gemengd programma. Dit zal de sociale veiligheid in het gebied vergroten, wat noodzakelijk is in het licht van de doorfietsroute met fietstunnel die daar gerealiseerd gaan worden. Daarnaast hebben NS en ProRail ideeën om het station te moderniseren en staat de realisatie van de HOV-busbanen Wijckerpoort en Wijckermolen gepland voor de periode 2022-2023. Voor het Stationsgebied wordt een stedenbouwkundig plan opgesteld. Daarvoor start de gemeente na de zomer van 2021 een communicatietraject met een kansenkaart. In het stedenbouwkundig worden de ruimtelijke structuren (groen, water, verkeer, etc.) vastgelegd en programmatische (wonen, voorzieningen, parkeren, etc.) en stedenbouwkundige voorwaarden voor ontwikkeling opgenomen.  Bereikbaarheid speelt een belangrijke rol voor het Stationsgebied en daarom zijn ook de voorgestelde langzaam verkeersverbindingen uit de verkenning (Viaductweg en oost ingang station) en de Mobiliteitsvisie daarvan onderdeel. Tegelijkertijd met de kansenkaart gaat de gemeente onderzoeken of Ankie’s Hoeve versneld ontwikkeld kan worden. Ontwikkeling van het Meerplein wacht totdat het stedenbouwkundig plan is vastgesteld door de gemeenteraad.

Kop van de Haven/Parallelweg

Het transformeren van deze gebieden naar meer gemengd gebruik is niet eenvoudig, vanwege onder meer de industriële status, milieubeperkingen en verkeer. Met de provincie wordt overleg gevoerd over het deels verkleinen en dezoneren van het industrieterrein van provinciaal belang. Een inventarisatie van de  in gebruikzijnde milieuruimte op bedrijfsniveau is daarbij nodig. Daarnaast blijkt uit de verkenning dat er forse infrastructurele ingrepen nodig zijn om een prettiger leefklimaat te creëren als voorwaarde voor transformatie naar woningbouw. Voor deze ingrepen dienen we eerst voldoende steun in de regio te krijgen en financiering te organiseren. Het ligt daarom niet voor de hand om in deze deelgebieden de transformatieopgave -vooral naar wonen- nu verder op te pakken totdat aan de nodige randvoorwaarden is voldaan. Insteek voor deze deelgebieden zal daarom verschuiven naar een tijdelijke invulling voor de komende 5 tot 10 jaar in combinatie met placemaking. Bijvoorbeeld in leegstand rond de Kop van De Haven of aan de Parallelweg.

Voor de verzelfstandiging van zeehaven De Pijp betekent dit dat er op korte termijn geen verdere stappen genomen kunnen worden. Eerst moeten een aantal onderzoeken uitgevoerd worden. Daarnaast hangt planvorming voor dit deelgebied – en daarmee ook de privatisering – samen met de uitkomsten van de gesprekken over dezonering van het bedrijventerrein met de provincie en met het nadere onderzoek naar milieuruimte van bedrijven in het gebied.

Bazaar

De Bazaar is een uniek commercieel bedrijf met een grote maatschappelijke en economische betekenis voor de regio, dat zich uitstrekt over een gebied van circa 40 hectare. Ruim 2.500 mensen vinden werk op De Bazaar en De Bazaar is goed voor 300 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar. Het is een handelsplaats van groot belang waar retailers en consumenten van meer dan 60 culturen elkaar weten te vinden. Daarnaast is het onderdeel van de hoofdwinkelstructuur van Beverwijk en de regio Met vertegenwoordigers van de eigenaren van de Bazaar zijn door de gemeente constructieve gesprekken gevoerd of door middel van een ander configuratie van de activiteiten van De Bazaar wellicht ruimte kan worden gecreëerd voor additionele, de exploitatie van De Bazaar en/of het Spoorzonegebied versterkende functies zoals woningbouw, voorzieningen en overige bedrijfsmatige/commerciële ontwikkelingen.  Er wordt toegewerkt naar een Intentieovereenkomst, waarin afgesproken wordt om een gezamenlijke onderzoeksfase van een jaar in te gaan, dat onder meer dient te leiden tot een gebiedsvisie voor het Bazaarterrein. De strook ten noorden van de Wijkermeerweg, formeel onderdeel van het deelgebied Bazaarterrein, maakt geen onderdeel uit van de op te stellen gebiedsvisie en is  meer een lange termijn opgave.

Business Docks

Beverwijk Business Docks Wijckermeer is met ruim 600 bedrijven hét bedrijventerrein van Beverwijk. In de Pijp komen havengerelateerde bedrijvigheid, industrie en handel samen. Binnenvaart en zeeschepen zorgen er dagelijks voor de overslag van pootaardappelen, hout, zand, containers en staal. De grote kranen en de bergen grond, grind en schroot zijn niet alleen karakteristiek. De circulaire economie bloeit hier al jaren.

Diversiteit is onze kracht. Met een lint van megastores, makerspaces met innovatieve en creatieve ondernemers plus een kleine haven voor recreatievaart en horeca vormen de Parallelweg en de Kop van de Haven de verbinding met het centrum van Beverwijk. Het is dé plek voor transformatie naar een hotspot voor wonen, werken en onderwijs.

Met zoveel transporteurs en distributiecentra is het nieuwste gedeelte van Beverwijk Business Docks, de Wijkermeer, uitgegroeid tot dé smart logistics hub voor de hele regio. Maar ook grote bouw-, techniek- en installatiebedrijven, internationale dienstverleners, start ups en grow ups vinden hier ruimte voor hun ambities.

Meer info: beverwijkbusinessdocks.nl